Alacak ve Boşanma Davaları Hakkında Bilgiler

 Alacak ve Boşanma Davaları Hakkında Bilgiler

Avukat Betül Teke’den alacak davası ve boşanma davaları konusunda kısa bilgiler.

BOŞANMA DAVASI

Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen karı ve kocanın boşanma davası açması gerekir. Bu davayı taraflardan herhangi biri açabilir. Boşanmak isteyen taraf kimse davayı o taraftan  biri açabilir. Boşanma davası açılması için geçerli ve yeterli nedenin ispatlanması gerekir. Çünkü hakim boşanma davalarında vicdani kanaatine göre karar verir. Bu sebeple boşanma nedenlerinin ispatlanması gerekir. Boşanma sebepleri kanunda genel ve özel sebepler olarak ikiye ayrılmıştır. Bunlardan genel sebep; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenidir. Boşanmak isteyen eşler özel boşanma sebeplerine başvurabileceği gibi bu sebeplerinin ispatlanmasının zor olduğu durumlarda ya da özel boşanma sebepleri bulunmadığı halde diğer nedenlerle boşanmak isteyen taraflar genel boşanma nedenine dayanarak dava açabilir. Bu itibarla evlilik artık kendisinden devamı beklenmeyecek şekilde çekilmez hale gelenler; eşi ile anlaşamayan, fikir ayrılıklarına düşen, sürekli olarak kavga eden, aşağılanan, hor görülen, hayat görüşleri uyuşmayan, eşin ailesi ile görüşülmesine izin verilmeyen, özel günlerinde yalnız bırakılan, çocukları ile ve evin sorumlulukları ile ilgilenmeyen eşe karşı boşanma davası açılabilir. Boşanma davası eşlerin birinin bulunduğu yer Aile mahkemesinde ya da eşlerin son defa altı aydır birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilir. Boşanma davası ile taraflar; boşanma, maddi manevi tazminat, kendileri ve çocuk/çocukları için nafaka, velayetin kendisine bırakılması taleplerinde bulunabilirler. 

Avukat Betül Teke’nin boşanma davaları hakkında daha detaylı makalesi için tıklayınız.

ALACAK DAVASI

Aralarında bulunan hukuki bir ilişkiye dayalı olarak bir tarafın borç altında olup da borcunu ödemediği durumlarda alacaklı alacak davası açabilir. Bu davada kişi alacağın kaynağını ve sebebini belirtmek zorundadır. Yani hukuki delillerle alacağın varlığı ispatlanmalıdır. Çünkü hukukuun genel kuralları iddiada bulunan kişinin iddiasını ispatlamasını öngörmüştür. Aksi halde alaca iddiası ile kişiler sürekli davalı pozisyonuna düşürülerek mağdur edilebilir. Alacağını çeşitli hukuki vasıtalarla kanıtlayabilecek kişiler alacak davası açabilirler. Bu dava asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Hukuk yargılamasında ise yazılı yargılama usulü geçerlidir. Bu sebeple kişiler taleplerini mahkemeye iletecekleri zaman kendilerini yazılı olarak ifade etmelidirler. Bu nedenle alacak davalarında dilekçelerin hazırlanması alacaklının alacağına kavuşması için önem arz eder. Dolayısıyla hak kayıpları olmaması için avukat danışmanlık ve hukuki yardımından yararlanmak gerekir. Alacak davasında alacak miktarı kimi zaman belirli yani likit olmayabilir. Bu takdirde alacaklı kişiler belirli bir miktar üzerinden belirsiz alacak davası açar. Ancak belirsiz alacak davasında alacak belirlenemediği için mahkemeden belirlenmesi istenir. Bu nedenle belirlenebildiği kadarı dava dilekçesinde belirtilmeli, belirsiz olan kısmı için belirlenebildiği takdirde ıslah hakkı saklı tutulmalıdır. Bu husus son derece önemlidir. Eğer alacak miktarı belirli ise alacak davalarında mutlaka alacağın miktarı belirlenir ve harca esas değer bu miktar üzerinden hesaplanarak mahkeme veznesine ödenir.

Avukat Betül Teke’nin alacak davaları hakkında daha detaylı bilgi için : https://betulteke.com/alacak-davasi-nedir-ispat-yuku-kimdedir-yetkili-mahkemeler/

Ayrıca daha fazla Hukuksal Makale okumak için Avukat Betül Teke’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. https://betulteke.com

Office 2013