Hac ile Umre Arasındaki Farklar Nelerdir ?

 Hac ile Umre Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Hac ile Umre Arasındaki Belli Başlı Farklar

– Hacca gitmek İslam’ ın 5 şartından biridir ancak Umreye gitmeyi gerekli kılmış herhangi bir şart yoktur.

– Hacca gitmek kadına ve erkeğe farzdır. Umreye gitmek ise sünnettir.

– İster Hacca, ister Umreye gidin Kabe’ye gitmek mecburidir.

– Hacca yalnızca senede bir defa Kurban Bayramında gidilir.

– Umrenin ise belirli bir zamanı ve süresi yoktur. Yıl boyunca kurban bayramı haricinde her zaman yapılabilir.

– Ancak fiziki aktivitelere bakar isek Hac ve Umre arasında bazı görevler haricinde yapılanlar arasında herhangi bir fark yoktur.

– Hac sırasında şeytan taşlama yapılır. Fakat Umrede şeytan taşlama yoktur.

– Hac vazifesi esnasında kurban kesilirken Umrede kurban kesilmez.

– Hacda olan Arafat ve Müzdelife vazifeleri Umrede yoktur.

– Hac sırasında vakfe vardır ama Umrede yoktur.

– Ancak her ikisi de İslam dininin önemli ibadetlerindendir.

HAC NE İÇİN YAPILIR ?

Her Müslüman Allah’ın rızasını kazanmak için uğraşır. Allah’ın rızasını kazanmanın yolu ise Peygamberimiz vasıtasıyla bildirilen emirleri yerine getirmek , yasaklananlardan kaçınmaktır. Allah’ın emirleri , insanları daha iyiliğe, güzelliğe, doğru olmaya yöneltmek, Allah’ın yasakları ise Kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Bu şekilde insanların daha güzel ahlak sahibi olarak mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır.

Allah’ın emirlerini yerine getirerek onun sevgisini kazanmamızın yanısıra, vermiş olduğu nimetler için de şükretmiş oluruz. Çünkü Allah sevgiye, saygıya ve ibadet edilmeye layık olan tek varlıktır.

İslamın beş şartından bir tanesi olan hac ibadeti, hem bedenen, hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Maddi durumu belli bir durumda iyi olan Müslümanların ömürleri boyunca bir kez hac ibadetini yapmaları farzdır.

Yüce Allah Kur’an da yoluna gücü olanların Allah’ın evi olan Kabe’yi ziyaret etmeleri, Allah’ın bir hakkıdır. ( Ali İmran Suresi Ayet 97 ) buyurmuştur.

HAC İBADETİ KİMLERE FARZDIR ?

Fiziki gücü yerinde olan, yeteri kadar zengin olan ve sağlığında bir sorun olmayan her Müslüman’ın ömrü boyunca bir defa hacca gitmesi gerekir. Bir Müslüman’ ın hacca gitmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekir :

– Hür olmak ve akli dengesi yerinde olmak

– Hacca gidip gelecek kadar vakte sahip olmak

– Hacca gidip gelene kadar kalan ailesinin geçimini sağlayabilecek olmak.

– Sağlığının yerinde olması.

– Gereken tüm harcamaları yapabilecek kadar zengin olmak.

– Yol güvenliğinin olması.

HACCIN FARZI ÜÇTÜR :

– İhrama girmek,

– Ziyaret tavafi yapmak,

– Rafatta vakfeye durmak.

UMRE NE DEMEK ?

Umre kelimesi ; ziyaret etmek, uzun bir ömrü olmak, bir yerde ikamet etmek, malı çok olan ve Allah’akulluk etmek anlamlarına sahip ”a-m-r ” kökünden türemiştir.

Umre ; belirli bir süre ve zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kabe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra traş olup ihramdan ayrılmak suretiyle yapılan bir ibadettir.

Hac ibadetinden olan farkı, belirli bir zaman ile sınırlanmamış olması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlamanın yapılmayan şeklidir. Bu açıda Hacca, ” hacc_ı ekber ”, Umreye ise ” hacc-ı asgar ” denilmektedir.

Umrenin iki adet farzı vardır. Bunlar da ihram ve tavaf dır. Bu ikisinden ilki ihram şart, ikincisi tavaf ise rükündur. Vacipleri ise sa’y ile traş olmak ve ihramdan çıkmaktır.

UMRENİN HÜKMÜ :

Müslüman olan birinin ömrü boyunca bir kere Umre yapması Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre de farzdır.

Hanefi bilginlerinden bazıları ise Umrenin , vitir namazı, kurban ve fıtır sadakası gibi vacip olduğu görüşünde birleşmektedirler.

Umrenin hükmü konusunda olan ihtilaf ; ” Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın…” (Bakara , 2/196 ) anlamındaki ayete getirilmiş olan farklı yorumlar ile bu konuda farklı rivayetlerin olmasından kaynaklanmaktadır.

Ayet-i kerime , farz olsun nafile olsun hac ve umre ibadetine başlandığı zaman bu görevin yarıda bırakılmayıp tamamlanması gerektiğini ifade ettiği gibi ” Orucu akşama kadar tamamlayın ” ( Bakara 2/187 ) anlamındaki ayette olduğu gibi ” hac görevini yerine getirin ” ( ekimü ) anlamını da ifade etmektedir.

İmam Şafii ve İmam Ahmed b.Hanbel , bu ayeti hac ve umre görevini yerine getiriniz şeklinde bir emir olarak anlamışlar, umrenin farz olduğu içtihadında bulunmuşlardır.