Photoshop’ta Kırmızı Göz Düzeltme

 Photoshop’ta Kırmızı Göz Düzeltme

Bu yazımda Photoshop’ta Kırmızı Göz Düzeltme işleminin nasıl yapıldığına değineceğim.

Ku­sur­suz fo­toğ­raf­ çekmek her za­man müm­kün ol­mayabilir. Fo­toğ­ra­fı çe­ker­ken far­kı­nda olmadığımız bazı ha­ta­lar, fo­toğ­ra­fı­nı­zı bil­gi­sa­ya­rı­nı­za attığınızda farkedeceğiniz bazı istenmeyen görüntülere sahip olabilir. Özel­lik­le kır­mı­zı göz­ler, en sık karşılaşılan ha­ta­la­rın ba­şın­da ge­lir.

Dü­şük ışığa sahip ortamlarda ya­pı­lan flaş­lı çe­kim­ler­de fo­toğ­raf ma­ki­ne­si­nin fla­şı, çok kı­sa bir sürede oldukça güçlü bir ışık ve­rir. Göz­ be­be­ği­miz de bu ka­dar kı­sa sürede kü­çül­emeyeceği için, ışık direkt olarak re­ti­na­ya ula­şır ve ora­dan da kıl­cal da­mar­la­rın gö­rün­tü­sü yan­sır. İşte gözlerdeki bu kırmızılık, flaş­la yapılan çekimlerde gö­rü­len bu kır­mı­zı­lık re­ti­nadaki kıl­cal da­mar­la­rın gö­rün­tü­sü­dür.

Gü­nü­müz­de fo­toğ­raf ma­ki­ne­lerinin birçoğunda, gö­zdeki bu kırmızılığı azal­ta­cak ön­lem­ler vardır. Bu ma­ki­ne­ler­de flaş iki ke­re ça­kar. Bi­rin­cisi fotoğraf çekiminden az ön­ce olur ve göz ­be­be­ği­nin kü­çü­le­rek göz­de­ki yan­sı­ma­yı önlemesi için za­man kazandırır. İkin­ci­si de tam fo­toğ­raf çe­ki­ldiği anda olur ki zaten artık göz bebekleri gerektiği kadar küçülmüştür. Eğer fotoğraf bir iç mekanda çekilecekse odadaki tüm ışıklar açılarak da göz bebekleriniz küçülmesi sağlanabilir.

Ancak aydınlık bir ortamda bulunma şansınız ve fotoğraf makinenizde iki kere flaş çakma özelliği bulunmasa da kır­mı­zı göz prob­le­mi­ni çöz­mek yine de zor değil. Photoshop programıyla kırmızı göz düzeltme işlemini saniyeler içinde yapabilirsiniz. Nasıl yapıldığını ise aşağıdaki videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.